Ťahák MicroPython

Ťahák základných príkazov k micro:bitu, ktorý programujeme v Pythone – micropython.

Pri programovaní vám poslúži aj všeobecný ťahák základných príkazov k Pythonu.

Programovať môžeme pomocou (do micro:bitu vkladáme súbory s príponou .hex, nie .py:

Materiály k micropythonu:


Základné príkazy:

#vždy musíme načítať modul, ktorý ideme použiť - úplne hore v programe
from microbit import *    #v editore mu nemusí byť, ale pre istotu

while True:  #nekonečné vykreslovanie / vypisovanie na vstavaných ledkách
  display.scroll('Hello, World!')  #zobrazenie textu/čísla - roluje sa sprava doľava
  display.show(Image.HEART) #kreslenie ikoniek
  sleep(2000) #pozastavenie

Kreslenie vlastných obrázkov rozsvietením vstavaných lediek:

# čísla 0-9 znamenajú 0 zhasnutá ledka a 9 je plný jas ledky
boat = Image("05050:"
       "05050:"
       "05050:"
       "99999:"
       "09990")

#skrátená verzia:
#boat = Image("05050:05050:05050:99999:09990") 

display.show(boat)

Práca s tlačidlami A, B, A+B:

while True:
  if button_a.is_pressed():
    display.show(Image.HAPPY)
  else:
    display.clear() #zhasnutie lediek - zmazanie


while True:
  if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
    display.show(Image.SAD)
  elif button_a.is_pressed():
    display.show(Image.HAPPY)
  elif button_b.is_pressed():
    display.show(boat)
  else:
    display.clear()

Práca s konkrétnou ledkou:

zdroj
display.set_pixel(x, y, intenzita)

Práca s náklonom – gestami:

#existujú gestá: up, down, left, right, face up, face down, freefall, shake, ...

while True:
  gesture = accelerometer.current_gesture()
  if gesture == "face up":
    display.show(Image.HAPPY)
  else:
    display.show(Image.ANGRY)

#zatrasenie micro:bitom:
if accelerometer.was_gesture("shake"):

Držanie pinov – kolíkov:

while True:
  if pin0.is_touched():
    display.show(Image.HAPPY)
  else:
    display.show(Image.SAD)